Møre Hus AS

Møre Hus AS

Årlig får omtrent 40 nye kundar på Sunnmøre gleda av å flytte inn i eit nytt Møre Hus. I tillegg til ei variasjon av husmodellar, leverer selskapet òg nøkkelferdige leilegheiter i blokker.

Møre Hus AS vart etablert i 1997 og har sidan den gong vore ein aktiv deltakar i byggebransjen, ikkje berre på Sunnmøre, men òg i delar av Romsdalen. Selskapet si geografiske spreiing gir dei moglegheita til å betjene eit breitt spekter av kundar og behov.

Det som skil Møre Hus AS frå andre byggentreprenørar er deira fokus på å vise omsorg og omtanke for kundane. Denne tilnærminga er tydeleg i selskapet si langsiktige forplikting til å gi kundane informasjon og tryggleik gjennom heile byggeprosessen. Med mange års erfaring har Møre Hus opparbeida seg ekspertise som gjer dei i stand til å handtere kundebehov samtidig som dei sikrar at alle detaljar blir ivaretekne på ein grundig måte. Kundetilfredsheit og kvalitet ser ut til å vere sentrale verdiar for Møre Hus AS, og det reflekterast i det breie utvalet av bustader dei tilbyr og den omsorga dei legg i sitt arbeid.

Kontakt oss

image placeholder